Plastové okná BRILANT Classic

Tepelná izolácia v rozličnom dizajne

REHAU Brillant-Design kombinuje tepelnú izoláciu s pestrými riešeniami dizajnu. Či s konštrukčnou hĺbkou 70 mm alebo 80 mm – systém je ideálnym komponentom novostavieb alebo sanácií. Nespočetné množstvo tvarov, farieb, dekorov a dizajnových krídiel umožňuje uplatniť individuálne riešenia okien.

Vlastnosti:

 • Konštrukčná hĺbka: 70 mm (možnosť výberu: 80 mm dizajnový okenný rám)/dorazové tesnenie.
 • Počet komôr: 5 komôr (6 komôr)
 • Tepelná izolácia:
  Uf= 1,3 W/m²K (Brillant-Design so štandardnou výstužou)
  Uf= 1,2 W/m²K (Brillant-Design plus s výstužou s prerušeným tepelným mostom)
 • Úspora energie: až do 56% (báza pre porovnanie: drevené, resp. plastové okno s hodnotou Uw = 2,7 W/m²K)
 • Zvuková izolácia do Rw,P = 45 dB
 • Ochrana proti vlámaniu: po triedu odolnosti 3 (ENV 1627)
 • Priepustnosť vzduchu: trieda 4 podľa EN 12207
 • Odolnosť proti náporovému dažďu: trieda E 900 podľa EN 12208

Výhody

 • Šikmá drážka v okennom ráme pre lepší odtok vody a uľahčenie čistenia.
 • Dobré vlastnosti z hľadiska statiky vďaka výstuži s veľkou konštrukčnou hĺbkou.
 • Rovnaká výstuž v okennom ráme a v krídle umožňujúca znížiť skladové zásoby.
 • Možnosť výberu zvárateľných tesnení umožňujúcich racionálnu výrobu.
 • Povrch High Definition Finishing (HDF): vysokokvalitný, ušľachtilý, takmer úplne hladký, vďaka čomu je jeho údržba veľmi jednoduchá.
 • Ekologický, lebo sa dá recyklovať.

Dizajn

 • Plošne odsadené alebo zaoblené krídlo
 • Nespočetné množstvo riešení vzhľadu vďaka farebnej úprave dekoračnými fóliami, lakovaním alebo hliníkovým profilovým plášťom.
 • Individuálne možnosti tvarovania, napr. pri použití kruhových, trojuholníkových okien, ako aj šikmých plôch a priečníkových konštrukcií .
 • Bledosivé tesnenia zvýrazňujú biele profily.

Príslušenstvo

K systému Brillant-Design sú k dispozícii nasledujúce prídavné výrobky a príslušenstvo.

 • Riešenie kútov bez zrážania vodnej pary:
  Účinne zabraňuje vzniku plesní a zrážaniu vodnej pary (DIN 4108-2)
  Tri riešenia pre kúty 90°, 135° a kúty s možnosťou prispôsobenia uhla od 90° do 180°
 • REHAU Comfort-Design plus:
  Roletový systém poskytuje účinnú optickú a svetelnú ochranu. Možnosť výberu s integrovanou roletou na ochranu proti hmyzu.
Farby

Farby

Farby

Izolačné zasklenie

Kovanie

Kovanie

Farby pre okná Rehau sk.1

Farby pre okná Rehau sk.2

Farby pre okná Rehau sk.3

Centrálny uzáver UNI-JET

Premys­lené do detailu

Šikovné technické riešenia, ktoré súhrnne tvoria inte­ligentný systém: všetky kompo­nenty centrál­neho uzáveru sú navzájom precízne zosú­la­dené a boli pro­jekt­ované s cieľom zjedno­dušiť výrobu, montáž a obsluhu.

Cleverle

Automatický čap Cleverle vyrovnáva v spojení so štan­dardnou uzatváracou platničkou prípustné odchýlky vôle od 8,5 do 15 mm: pre jedno­duchú montáž a údržbu.

Klipsové spojenie

Spojenie prevodovky a nožnico­vého štulpu s uzamykaním sa realizuje bezpečne a prakticky pro­st­redníctvom klips­ovej funkcie.

Lineárne, mechanicky dokonalé osadenie

Úsporné osadenie okien: lineárne osadenie zjedno­dušuje spraco­vanie na stroji.

Oblý rez

Prevodovku a uzávery je možné jedno­ducho skrátiť – bez akýchkoľvek špeciálnych nitov: ideálne aj pre dodatočné skrá­tenie na mieste montáže.

Konštantná otváravo-sklopná prevodovka

Optimálna pre modulárne pripojenia: konštantná otváravo-sklopná prevodovka môže byť skrá­tená o 160 mm.

Magnetický kontakt

Pre moni­to­rovanie otvárania a zatvárania až po triedu VdS C, sú k dispozícii rozličné stavebné prvky s magnetmi.

Nadvihovací prvok krídla

Nadvihovací prvok jemne pridvihuje krídlo v mieste uzymakania. Vďaka tomu podpo­ruje komfortnú obsluhu a predchádza chybnému používaniu.

Jeden pre všetko: princíp centrál­neho uzáveru

Sku­pina GU ponúka s centrálnym uzáverom systém kovania, ktorý je univer­zálny pre všetky formy okien a použiteľný pre všetky okná z plastu, dreva a hliníka s drážkou veľkosti 16 mm: od otváravo-sklopných okien cez kyvné a otočné okná až po posuvno-sklopné dvere a posuvne-skla­d­acie dvere. Nie­koľkými prídavnými kompo­nentmi sa okrem toho dajú realizovať ďalšie osobitné tvary, ako napríklad polk­ruhový oblúk, zložený oblúk alebo lomený oblúk.

Racionálne skladovanie, výroba a montáž

Rozdielne sys­témy kovania sú v preve­dení centrál­neho uzáveru nadbytočné vďaka jeho univer­zálnym možnos­tiam použ­itia: vďaka tomu sa znížia nák­lady na skladovanie a na dodatočné objednávanie dielov a zjedno­duší sa montáž. Keďže systém môže byť používaný s porov­na­teľne nižším počtom kompo­nentov kovaní, varia­bilne nasadených v rozličných druhoch otvárania, výhodou je nielen jedno­duchšia montáž, ale aj minimalizácia počtu jednot­livých dielov.

So zre­teľom na bezpečnosť

Popri komfortnom otváraní a zatváraní zohráva dôležitú úlohu aj bezpečnosť proti vlámaniu. Preve­denie centrál­neho uzáveru je vždy rovnaké, nezávisle od triedy bezpečnosti – od zák­ladnej bezpečnosti po odskúšané triedy ochrany proti vlámaniu, RC1 a RC2. Kon­figurácia tried odol­nosti je realizovaná pre­dovšetkým na zák­lade výberu rozličných uzatváracích platničiek.

UNI-JET Systém skrytého kovania

UNI-JET S-CONCEALED

Kovanie pre okná a balkó­nové dvere z plastu s úplne skrytými rohovými a nožnico­vými ložis­kami spĺňa najvyššie nároky na dizajn, komfort obsluhy a montáž.

Podrobný náhľad na pán­tovú stranu

Strana pántov UNI-JET S-CONCEALED
S = screwed (skrutkovaný)
Pre hmotnosti krídla až do max. 130 kg

Výhody dizajnu

 • Bez vidi­teľných častí kovania

Ľahká manipulácia

 • Nie je pot­rebné vŕtanie na oknách
 • Montáž jednou osobou vďaka paralelnému osadeniu
 • Bez poškodenia stave­bných prvkov pri omie­taní, keďže leží v úrovni falcu
 • Jeden sys­témový nástroj pre všetky nas­tavenia
 • Osve­dčená kvalita výrobku spo­ločnosťou IFT Rosen­heim

Možnosti využ­itia

 • Umožňuje aj trojkrídlové „švajčiarske okná“
 • Pres­kúšaná nosnosť kovania do 130 kg
 • Šírka otvorenia do 100°

Prehľad výrobkov

Označenie UNI-JET S-CONCEALED
Vôľa dorazu [mm] 12
Poloha drážky [mm] 9/13
Presah krídla [mm] max. 22
Pres­kúšaná nosnosť kovania [kg] 130
Max. šírka krídla vo falci [mm] 1400
Max. výška krídla vo falci [mm] 2800
Pri všetkých údajoch o mierach a hmotnos­tiach sa musia dodržiavať prís­lušné schémy používania.