Plastové okná GENEO +

Energetická efektívnosť v perfekcii: okenný profil z high-tech materiálu RAU-FIPRO®

GENEO je z energetického hľadiska najlepší systém okenných profilov, ktorý je v súčasnosti k dispozícii s konštrukčnou hĺbkou 86 mm.
Osobitosťou systému GENEO je špičkový materiál RAU-FIPRO. Je to vláknový kompozitný materiál, ktorý poskytuje profilu enormnú stabilitu. Pri 90 % použitia netreba použiť oceľovú výstuž, ktorá je inak nutná z hľadiska stability. GENEO potom dosahuje tie najlepšie tepelnoizolačné hodnoty, lebo nevznikajú tepelné mosty, ktoré spôsobuje oceľ. So systémom GENEO sa dajú splniť zreteľne dokonca aj požiadavky, ktoré predpisuje Nariadenie o šetrení energiou. Okenný systém vytvára súčasne optimálne predpoklady pre dizajn a komfort – bez kompromisov z hľadiska tepelnoizolačných vlastností.

Vlastnosti:

Energetická hospodárnosť v perfekcii: okenný profil zo špičkového materiálu RAU-FIPRO

 • Konštrukčná hĺbka: 86 mm / Stredové tesnenie
 • Počet komôr: 6
 • Tepelná izolácia: Uf až 0,86 W/m²K
 • Úspora energie: až 76%*
 • Materiál: vláknový kompozitný materiál RAU-FIPRO, obvodová koextrudovaná vonkajšia vrstva z vysokvalitného RAU-PVC na vytvorenie povrchu najlepšej kvality.
 • Zvuková izolácia : bez oceľovej výstuže do Rw,P = 47 dB (so zasklením Rw = 50 dB).
 • Ochrana proti vlámaniu: po triedu odolnosti 3, po triedu odolnosti 2 bez ocele.
 • Priepustnosť vzduchu: 4 (EN 12207)
 • Odolnosť proti náporovému dažďu: 9A (EN 12208)

*Zníženie strát energie pri oknách pri výmene starých drevených, resp. plastových okien z 80-tych rokov (Uf = 1,9, Ug= 3,0) za okná zhotovené z profilov GENEO (Uf = 0,86, Ug= 0,5) (veľkosť okna 123 x 148 cm).

Výhody

 • Okenný systém bez pridanej oceľovej výstuže.
 • Vynikajúca stabilita vďaka špičkovému materiálu RAU-FIPRO, perfektná profilová konštrukcia a integrovaný výstužný systém.
 • Pohľadová šírka 115 mm umožňujúca optimálny dopad svetla.
 • Racionálne vedenie skladových zásob a racionálna výroba vďaka integrovanej výstuži.
 • Jednoduchá manipulácia a montáž vďaka zvýhodnenej hmotnosti až o 40 % v porovnaní s tradičnými okennými profilovými systémami.
 • Funkčné komory na optimalizovanie tepelnoizolačných vlastností použitím termomodulov.
 • Veľká hĺbka zasklievacej drážky 66 mm na umiestnenie trojskla.
 • Novovyvinutá geometria tesnení sa spája so zníženým zatváracím tlakom, vďaka čomu je otváranie a zatváranie citeľne ľahšie.
 • Povrch High Definition Finishing (HDF): vysokokvalitný, ušľachtilý, takmer úplne hladký, vďaka čomu je jeho údržba veľmi jednoduchá.
 • Ekologický, lebo sa dá recyklovať.
 • Energetická hospodárnosť v perfekcii – s rodinou GENEO (okná, vchodové dvere, zdvíhavo-posuvné dvere) vytvoríte obvodový plášť budovy s optimálnymi tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Dizajn

 • Možnosť realizácie mnohých architektonických riešení vďaka individuálnym možnostiam tvarovania, napr. pri použití kruhových, trojuholníkových okien, ako aj šikmých plôch a priečníkových konštrukcií prvýkrát s kompletnou výstužou.
 • Nespočetné množstvo riešení vzhľadu vďaka farebnej úprave dekoračnými fóliami, lakovaním alebo hliníkovým profilovým plášťom.
 • Bledosivé tesnenia zvýrazňujú biele profily a čierne tesnenia sú zvýraznením farebných profilov.
 • 20° šikminy a 5 mm vonkajšie polomery pre elegantný vzhľad.
 • Ďalšie možnosti riešenia vzhľadu vďaka zošikmeným dizajnovým krídlam.

Príslušenstvo

K systému GENEO sú k dispozícii nasledujúce prídavné výrobky a príslušenstvo:

 • Riešenie kútov bez zrážania vodnej pary:
  Účinne zabraňuje vzniku plesní a zrážaniu vodnej pary (DIN 4108-2).
  Riešenia pre kúty 90° a kúty s možnosťou prispôsobenia uhla od 90° do 180°.
Farby

Farby

Farby

Izolačné zasklenie

Kovanie

Kovanie

Farby pre okná Rehau sk.1

Farby pre okná Rehau sk.2

Farby pre okná Rehau sk.3

Centrálny uzáver UNI-JET

Premys­lené do detailu

Šikovné technické riešenia, ktoré súhrnne tvoria inte­ligentný systém: všetky kompo­nenty centrál­neho uzáveru sú navzájom precízne zosú­la­dené a boli pro­jekt­ované s cieľom zjedno­dušiť výrobu, montáž a obsluhu.

Cleverle

Automatický čap Cleverle vyrovnáva v spojení so štan­dardnou uzatváracou platničkou prípustné odchýlky vôle od 8,5 do 15 mm: pre jedno­duchú montáž a údržbu.

Klipsové spojenie

Spojenie prevodovky a nožnico­vého štulpu s uzamykaním sa realizuje bezpečne a prakticky pro­st­redníctvom klips­ovej funkcie.

Lineárne, mechanicky dokonalé osadenie

Úsporné osadenie okien: lineárne osadenie zjedno­dušuje spraco­vanie na stroji.

Oblý rez

Prevodovku a uzávery je možné jedno­ducho skrátiť – bez akýchkoľvek špeciálnych nitov: ideálne aj pre dodatočné skrá­tenie na mieste montáže.

Konštantná otváravo-sklopná prevodovka

Optimálna pre modulárne pripojenia: konštantná otváravo-sklopná prevodovka môže byť skrá­tená o 160 mm.

Magnetický kontakt

Pre moni­to­rovanie otvárania a zatvárania až po triedu VdS C, sú k dispozícii rozličné stavebné prvky s magnetmi.

Nadvihovací prvok krídla

Nadvihovací prvok jemne pridvihuje krídlo v mieste uzymakania. Vďaka tomu podpo­ruje komfortnú obsluhu a predchádza chybnému používaniu.

Jeden pre všetko: princíp centrál­neho uzáveru

Sku­pina GU ponúka s centrálnym uzáverom systém kovania, ktorý je univer­zálny pre všetky formy okien a použiteľný pre všetky okná z plastu, dreva a hliníka s drážkou veľkosti 16 mm: od otváravo-sklopných okien cez kyvné a otočné okná až po posuvno-sklopné dvere a posuvne-skla­d­acie dvere. Nie­koľkými prídavnými kompo­nentmi sa okrem toho dajú realizovať ďalšie osobitné tvary, ako napríklad polk­ruhový oblúk, zložený oblúk alebo lomený oblúk.

Racionálne skladovanie, výroba a montáž

Rozdielne sys­témy kovania sú v preve­dení centrál­neho uzáveru nadbytočné vďaka jeho univer­zálnym možnos­tiam použ­itia: vďaka tomu sa znížia nák­lady na skladovanie a na dodatočné objednávanie dielov a zjedno­duší sa montáž. Keďže systém môže byť používaný s porov­na­teľne nižším počtom kompo­nentov kovaní, varia­bilne nasadených v rozličných druhoch otvárania, výhodou je nielen jedno­duchšia montáž, ale aj minimalizácia počtu jednot­livých dielov.

So zre­teľom na bezpečnosť

Popri komfortnom otváraní a zatváraní zohráva dôležitú úlohu aj bezpečnosť proti vlámaniu. Preve­denie centrál­neho uzáveru je vždy rovnaké, nezávisle od triedy bezpečnosti – od zák­ladnej bezpečnosti po odskúšané triedy ochrany proti vlámaniu, RC1 a RC2. Kon­figurácia tried odol­nosti je realizovaná pre­dovšetkým na zák­lade výberu rozličných uzatváracích platničiek.

UNI-JET Systém skrytého kovania

UNI-JET S-CONCEALED

Kovanie pre okná a balkó­nové dvere z plastu s úplne skrytými rohovými a nožnico­vými ložis­kami spĺňa najvyššie nároky na dizajn, komfort obsluhy a montáž.

Podrobný náhľad na pán­tovú stranu

Strana pántov UNI-JET S-CONCEALED
S = screwed (skrutkovaný)
Pre hmotnosti krídla až do max. 130 kg

Výhody dizajnu

 • Bez vidi­teľných častí kovania

Ľahká manipulácia

 • Nie je pot­rebné vŕtanie na oknách
 • Montáž jednou osobou vďaka paralelnému osadeniu
 • Bez poškodenia stave­bných prvkov pri omie­taní, keďže leží v úrovni falcu
 • Jeden sys­témový nástroj pre všetky nas­tavenia
 • Osve­dčená kvalita výrobku spo­ločnosťou IFT Rosen­heim

Možnosti využ­itia

 • Umožňuje aj trojkrídlové „švajčiarske okná“
 • Pres­kúšaná nosnosť kovania do 130 kg
 • Šírka otvorenia do 100°

Prehľad výrobkov

Označenie UNI-JET S-CONCEALED
Vôľa dorazu [mm] 12
Poloha drážky [mm] 9/13
Presah krídla [mm] max. 22
Pres­kúšaná nosnosť kovania [kg] 130
Max. šírka krídla vo falci [mm] 1400
Max. výška krídla vo falci [mm] 2800
Pri všetkých údajoch o mierach a hmotnos­tiach sa musia dodržiavať prís­lušné schémy používania.